ปฏิทินงานวัดผล

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549

 

หลักสูตร ปวช.และ ปวส.

 

งานที่ปฏิบัติ

ภาคเรียนที่ 1
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. เปิดภาคเรียนที่ 1
15 พ.ค. 49
ครูผู้สอน
2. กำหนดเวลาส่งสมุดประเมินผลประจำสัปดาห์ทุกๆ4สัปดาห์ครั้งที่1
5 - 9 มิ.ย. 49
ครูผู้สอน
3 กำหนดเวลาส่งสมุดประเมินผล ์ครั้งที่2
3 - 7 ก.ค. 49
ครูผู้สอน
4. สำรวจเวลาที่ใช้จัดตารางสอบปลายภาคเรียน
17 - 26 ก.ค. 49
ครูผู้สอน
 
5. กำหนดเวลาส่งสมุดประเมินผล ์ครั้งที่3
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 49
ครูผู้สอน
6. ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาค
7 ส.ค. - 18 ส.ค. 49
ครูผู้สอน-งานวัดผล
7 พิมพ์ข้อสอบปลายภาค
11 ส.ค. - 25 ส.ค. 49
คณะกรรมการ
8. โรเนียวจัดชุดข้อสอบปลายภาค
25 ส.ค. - 4 ก.ย. 49
คณะกรรมการ
9. กำหนดเวลาส่งสมุดประเมินผล ์ครั้งที่4
26 ส.ค. - 1 ก.ย. 49
ครูผู้สอน
10. สอบปลายภาคเรียน
11 - 15 ก.ย. 49
ครูผู้สอน-งานวัดผล
11. ส่งสมุดประเมินผลที่ตัดเกรดเสร็จแล้ว
20 ก.ย. 49
ครูผู้สอน-งานวัดผล
12. กรอกผลการเรียนลงในแบบฟอร์ม
21 - 22 ก.ย. 49
คณะกรรมการ
13. ประกาศผลสอบปลายภาค
26 ก.ย. 49
งานวัดผล
14 ส่งผลการสอบแก้ตัว
5 ต.ค. 49
ครูผู้สอน-งานวัดผล
15. ประกาศผลสอบแก้ตัว
9 ต.ค. 49
งานวัดผล
16. ปิดภาคเรียน